ལིང་ཧྥང་ལ་འབྲེལ་གཏུག

བོད་ལྗོངས་རྩེ་ལེན་ཁེ་ལས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་

ས་གནས།:西藏自治区拉萨市城关区藏大东路

ཁ་པར།:86-0891-6511888

བརྙན་སྐྱེལ།:无

ཡིག་སྒམ།:ctxzlf@163.com

ལིང་ཧྥང་ལ་ཞུགས་པ།

གདན་ཞུས་དང་ལེན་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།:集团人力资源部

ཁ་པར།:18076999075

ཡིག་སྒམ།:1611740428@qq.com